En studie om läshundars inverkan på elevers läsmotivation

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Alla elever utvecklar inte läsförmågan trots de dagliga lässtunderna i skolan. Olika orsaker kanligga bakom lässvårigheter och bristfällig motivation kan vara orsaken. Läshunden har kommit in som ett komplement till skolverksamheten för att öka motivationen hos lässvaga elever. Detta är grunden till denna studie som gjorts utifrån elevperspektiv, lärarperspektiv och föräldraperspektiv. Studien har till syfte att från dessa tre perspektiv presentera uppfattningar om läshundens inverkan på läsmotivation och på vilket sätt detta påverkar elevers läsförmåga. Studien avser också att redogöra och förtydliga innebörden av att barn läser för en läshund. Resultatet har samlats in genom lästest med elever, observationer vid lästillfällena med läshund och elever, föräldraenkäter, intervjuer med elever samt en intervju med elevernas klasslärare.Resultaten presenteras med tematisk analys av intervjuer och enkäter. Informanterna består avfyra elever i årskurs 2 som under min verksamhetsförlagda utbildning har läst för en läshund på en skola i Västsverige. Utöver studiens undersökning om läshunden påverkan på läsmotivation, presenteras även samtal om litteratur som i sin tur gynnar läsning. Resultaten av empirin visar att elevernas läsintresse ökade och att de förbättrade sin läsförförståelse samt avkodning Resultaten visar även att de medverkande eleverna uppskattar lässtunderna med läshunden och att dessa lästillfällen bidrog till en lugn stund. Boksamtalens påverkan är inte eleverna medvetna om då de endast påtalade hundens närvaro och lugn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)