Framgångsfaktorer på sfi : En litteraturöversikt om framgångsfaktorer inom sfi-undervisningen i Sverige med särskilt fokus på skrivande

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Följande litteraturöversikt skrevs för att undersöka vilka framgångsfaktorer som redan skriven forskning har kommit fram till inom forskningsområdet sfi – svenska för invandrare. Syftet var att undersöka forskningsläget och uppsatsens kärna blev att titta närmre på framgångsfaktorerna som datan resulterade i. Frågeställningen löd: Vilka framgångsfaktorer syns i den redan befintliga forskningen om sfi-undervisning i Sverige, med särskilt fokus på skrivande? Resultaten visade att flertalet faktorer var återkommande i artiklarna. Främst var digitala verktyg och mediering benämnt som positiva för skrivandet och språkinlärningen. Strax därefter kom faktorn stöttning som förekom i fem av de tio utvalda artiklarna. Även transspråkande, repetition, autentisk interaktion, individualisering, diverse övriga inlärningsstrategier och faktorer utanför lärarens kontroll förekom upprepade gånger i resultatanalysen. Elevernas livssituation samt återkoppling från lärare på det gjorda arbetet var faktorer som enbart förekom i en av tio artiklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)