STRATEGIER SOM SJUKSKÖTERSKAN KAN ANVÄNDA FÖR ATT UNDVIKA OCH FÖREBYGGA MISSTAG VID LÄKEMEDELSHANTERING

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: I sjuksköterskans dagliga arbete förekommer många olika arbetsuppgifter, läkemedelshantering är en av dessa arbetsuppgifter som sjuksköterskan har enskilt ansvar för. En stor del av arbetstiden går åt till att förbereda, hantera och administrera läkemedel i olika former, bland annat tabletter eller intravenösa läkemedel som infusioner. Vid all hantering av läkemedel kan olika misstag begås och i svensk hälso- och sjukvård sker misstag dagligen som kan äventyra patientsäkerheten. Många gånger sker dessa misstag när sjuksköterskan blir avbruten under tiden ett läkemedel förbereds eller administreras. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka strategier som sjuksköterskor kan använda för att förebygga och undvika misstag vid hantering av läkemedel. Metod: En litteraturstudie med kvantitativ inriktning har genomförts för att kunna besvara syftet. Sökningar efter vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och PubMed genomfördes, och totalt valdes 16 ut. Dessa 16 artiklar kvalitetsgranskades och sedan valdes totalt tio artiklar med olika typer av studiedesign. De tio utvalda artiklarna ligger till grund för litteraturstudiens resultat. Resultat: Sex olika kategorier identifierades under granskningen av artiklarna. De kategorier som identifierades var: färgglada västar vid läkemedelshantering, stör ej-zoner, utbildning av sjuksköterskor och patienter, checklista vid utskrivning, sjuksköterskans arbetsbelastning samt kombinerat förbättringsarbete för att öka säkerheten vid läkemedelshantering. Konklusion: Sjuksköterskans ansvarar för patienternas välmående och hälsa. Om sjuksköterskan använder olika beprövade strategier för att förebygga och undvika läkemedelsmisstag, kan läkemedelshanteringen göras mer patientsäker och antalet läkemedelsmisstag i hälso- och sjukvården kan minska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)