Kreditgivning till företag : Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Banklån som finansieringsmöjlighet Datum:                                           2014-05-30 Författare: Sara Johansson, Jessica Johnsson & Alexandra ÖsterbergHandledare: Thomas Karlsson Utbildning:EkonomprogrammetKurs: 2FE71E - Företagsekonomi III - examensarbete 15hp Inledning: Att vara en företagare är en sak men att verkligen våga satsa på sin idé är inte lika lätt. För att kunna satsa på sin verksamhet krävs det oftast finansieringshjälp. Enligt studier ses då banklån som den vanligaste externa källan till finansiering. Däremot har företagare efter finanskrisen år 2008 beklagat sig över att det är svårare att få banklån. Detta kan bero på att banker kräver säkerheter som kan göra det svårt för företagare att få ett lån till sina företag. I samband med banklån kan det uppstå situationer där kredittagaren får avslag på sin kreditförfrågan. Detta kan då leda till att företaget drabbas av olika påverkningar och inte kan ses som utvecklingsbart och företaget tappar då sin status. Problemformulering: Vilka delar granskar bankerna vid kreditgivning och vad kan bankerna bidra med för förslag vid avslaget banklån? Vilken betydelse har en kundrelation mellan bank och företag och hur bevaras denna relation från bankens sida? Syfte: Syftet med den här studien är att analysera vad bankerna kan ha för granskningspunkter vid en kreditförfrågan samt diskutera vilka lösningar bankerna kan föreslå för företagen vid avslaget banklån. Syftet är även att analysera bankrelationernas betydelse vid kreditgivning. På så sätt försöker vi utveckla förståelsen om hur kreditgivning mellan bank och företag fungerar för att på så sätt underlätta kreditgivningsprocessen för företag. Metod: Detta arbete har gjorts utifrån den kvalitativa metoden och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Det var sammanlagt fyra stycken medverkande respondenter: Två företag varav ett nyetablerat och ett aktivt företag och två banker har medverkat i den här studien. Resultat och slutsats: Efter vår tolkning av teorin tillsammans med empirin har vi kommit fram till att bankerna tittar på olika kriterier innan de godkänner en kreditförfrågan. De ser bland annat till företagets affärsplan, deras återbetalningsförmåga och hur bra kundrelationen var när företaget ansökte om lånet. Det skiljer sig lite mellan nyetablerade och aktiva företag inom kundrelationen då de nyetablerad företagen har mer att bevisa än de aktiva företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)