"Dansa tillsammans men du styr". En studie om Kramis återanpassningsarbete för män i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Krami för män i Malmö arbetar med återanpassning för kriminellt belastade män, samt hur dem lyckas med detta arbete. Frågeställningarna för studien har varit följande: Vad sker i mötet mellan anställda och deltagare på Krami för män i Malmö gällande deras mål och förväntningar kring återanpassningsarbete, och kan mötet ha en betydelse för återanpassningsarbetet? Och kan man förstå hur Krami för män i Malmö lyckas i ljuset av Foucaults teorier om biopolitik och governmentality? För att kunna svara på forskningsfrågorna valdes kvalitativ metod ut där tre stycken intervjuer genomfördes med deltagare och tre stycken intervjuer med anställda på Krami. Resultatet av intervjuerna analyserades med hjälp av Foucaults maktteorier om biopolitik och governmentality samt Webers handlingsteori. Resultatet av denna studie visar på att mötet mellan deltagare och anställda var av betydelse för en lyckad återanpassning, där deltagarna ser sig själva som rationella individer då Krami också bemöter deltagarna som rationella individer. Resultatet visar även på att Krami lyckas med sitt återanpassningsarbete på grund av att deltagarna, i ljuset av Foucault, blir självreglerande individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)