”Det är jag som bestämmer om min barndom ska få hindra mig eller inte”. : En kvalitativ studie om anknytning och resiliens hos barn som vuxitupp i en miljö präglad av alkoholmissbruk och/eller psykisk sjukdom.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Tidigare forskning gällande barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa eller missbruksproblematik har till stor del fokuserat på negativa aspekter. Syftet med denna studie var att genom fyra självbiografier undersöka individuella faktorer som kan bidra till en positiv utveckling, hos barn som vuxit upp med någon vuxen med psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. Studiens frågeställningar rörde vilka individuella egenskaper som bidragit till välmående i vuxenlivet, om några av dessa är gemensamma mellan författarna samt minnen från barndomen som kan relateras till anknytning. Studiens teoretiska grund bestod av anknytningsteori samt resiliens, för att undersöka anknytningens betydelse för dessa barn samt hur motståndskraft kan utvecklas hos dessa barn enligt teori och forskning. Studiens resultat visade på flertalet individuella och gemensamma faktorer hos författarna samt de minnen som kunde relateras till anknytning. Resultatet analyserades genom tematisk analys, vilket härledde 4 teman: skyddsnät, anknytning, individens karaktär samt strategier för att överleva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)