Effektivare avisering av paket

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: DHL Parcel har en gammal modell för avisering till sina kunder. Syftet med uppdraget var därför att undersöka hur nya eller alternativa metoder för aviseringar kan användas i en ny modell. Den nya modellen ska vara tillförlitlig och lönsam. Undersökningar och intervjuer genomfördes för att få en helhetsbild av hur aviseringar går till i nuläget och för att undersöka möjligheter för en ny aviseringsmodell. Brev är den största kostnaden i den nuvarande modellen. Av undersökningarna och genom möten med LINK Mobility framkom att ”Facebook Messenger” är den metod som kommit längst i utvecklingen för att kunna användas som aviseringsmetod. Den nya modellen som presenterades i resultatdelen föreslår att breven som idag går ut vid dag 7 istället ska skickas dag 3. Detta genom att läsa av leveranslistan av SMS och skicka brev till de kunder som inte nåtts av en SMS‐avisering. Även Messenger föreslås integreras i den nuvarande modellen och vara ett komplement till de äldre metoderna för avisering. Den nya modellen beräknas ge kostnadsminskningar på uppemot 3 Mkr per år och en stor tillförlitlighet. I slutet av rapporten presenterades tankar kring arbetet och rekommendationer till DHL för fortsatt arbete avseende implementationsplan och andra steg som behövs för att genomföra förändringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)