Forsmark – Ett måste för framtiden?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik

Författare: Vincent Gustafsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

En aktuell miljöfråga är huruvida kärnkraften har en plats i det svenska elsystemet efter katastrofen i Fukushima och beslutet om kärnkraftens stängning i Tyskland. Frågan är också om elsystemet i en nära framtid är redo för att introducera stora mängder förnyelsebar energi med nackdelarna som följer av detta. Den oförutsägbara produktionen hos vindkraften behöver kunna kompenseras av produktion hos andra energikällor.

 

“Forsmark - Ett måste för framtiden?” är en analys av påverkan att ersätta Forsmarks kärnkraftverk med vindkraft av motsvarande årsproduktion. För att besvara frågeställningen har rapporten utgått ifrån produktions- och förbrukningssiffror de senaste sju åren för att analysera den påverkan en stängning av Forsmark hade inneburit.

 

I rapporten har tre fall modellerats för att besvara frågeställningen. Först har produktionen i varje timme optimerats för att överensstämma med förbrukningen för att se mönster och trender över året. Efter det har produktion och förbrukning i de fyra svenska elområdena analyserats för att bestämma potentialen och begränsningar i det svenska stamnätet. Sist har en ekonomisk analys genomförts över kostnaderna att investera i vindkraft av olika slag jämfört med att ersätta Forsmark med nya reaktorer för att säkerställa energibalansen i framtiden.

 

Beräkningarna har visat att elnätet på senare år klarar av att ersätta Forsmarks 3278 MW installerad effekt med vindkraft med en årsproduktion i samma storleksordning, motsvarande 10563 MW installerad effekt. Modellerna har dock visat att stamnätet i dagens läge inte klarar av att hantera en stor utbyggnad av vindkraft utspritt över landet utan att bli överbelastat, och utbyggnad av snitt 2 med 1500 MW är vitalt för vindkraftens fortsatta expansion.

Slutligen har studien visat att med dagens elpriser är nya investeringar i vindkraft och kärnkraft väldigt olönsamt och att det krävs högre elpriser, över 60 öre per kWh, för att investeringsviljan ska öka tillräckligt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)