Upplevelser av att leva med bipolär sjukdom : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Vid bipolär sjukdom kan sinnestillståndet skifta mellan upprymt stämningsläge och svår depression. Sjukdomsbilden står i fokus och är grundläggande för att diagnostisera en individ med bipolär sjukdom. Behandling för bipolär sjukdom är framför allt farmakologisk men psykoterapi tillämpas vid behov. Ett gemensamt arbete mellan patient, familjemedlemmar och vårdteamet kan bidra till bättre förutsättningar till återhämtning. Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes baserad på tio kvalitativa artiklar i resultatet.  Resultat: Vid analys av de sammanställda vetenskapliga artiklarnas resultat framkom det fem teman: att förlora och återta kontrollen, påverkan på interpersonella relationer, påverkan på självbilden/identiteten, upplevelse av stigmatisering och upplevelse av medicinsk behandling. Personer hade svårigheter att kontrollera sina beteenden och humörsvängningarna vid bipolär sjukdom. Kontrollförlusten medförde att de gjorde handlingar som de inte skulle göra när de var symtomfri, vilket skapade känslor av skam och skuld. Sjukdomen påverkade även interpersonella relationer och ledde till förlust av studier, jobb samt identitet. Den maniska episoden kännetecknades av positiva upplevelser, kontrollförlust och pågående pinsamheter. Den depressiva episoden präglades av negativa tankar och känslor. Livsstilsförändringar och olika metoder användes i kombination med medicinering för att hantera sjukdomen. Slutsats: Bipolär sjukdom är en komplex psykisk sjukdom som skapar stort lidande för den drabbade. Symtomen är som berg- och dalbana och oförutsägbar vilket skapar svårigheter att förstå och hantera humörsvängningar. Trots utmaningarna kan sjukdomens omfattning och leva med samt ha ett relativt bra liv med hjälp av olika hanteringsstrategier.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)