Dialektutjämning i det småländska gränslandet : En studie av kontinuitet och förändring i dialektbruk på orten Sävsjö

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Min studie belyser dialektbruk och språklig variation i talat språk i Sävsjö. Tidigare forskning visar att dialekterna i Sverige idag till stor del har jämnats ut, samt att många traditionella drag har försvunnit. Vidare har Sävsjö historiskt sett utgjort ett gränsområde för dialektala drag. Med detta som utgångspunkt är syftet med studien att undersöka kontinuitet och förändring i uttalsvariation av olika fonologiska variabler av småländska hos medelålders och unga vuxna talare i det småländska gränsområdet Sävsjö. Materialet består av inspelade samtal med åtta informanter som alla är bosatta i Sävsjö med omnejd. Vid insamlandet av materialet tillämpades samtalsliknande intervjuer. Resultatet visar att de äldre deltagarna i huvudsak var mer dialektala än de yngre, men att vissa lokala drag även lever kvar hos de unga vuxna. Dessutom visar materialet att de manliga informanterna överlag talade mer dialekt än de kvinnliga, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Slutsatsen är att dialektbruket bland Sävsjöinformanterna till stor del håller på att utjämnas, men att det även innefattar en viss kontinuitet gällande vissa drag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)