Läs- och skrivinlärning i praktiken En fallstudie om hur tre lärare arbetar med läs- och skrivinlärning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur lärarnas arbetssätt med läs- och skrivinlärningvarierar på en given skola. För att undersöka variationen i lärarnas arbetssätt tog vi reda på vilka teorier ochmetoder som låg till grund för läs- och skrivundervisningen, genom att vi genomförde en fallstudie. Vi villeundersöka om det fanns spår av teorier i praktiken. Är teoretiska utgångspunkter och medvetna metodval någotsom genomsyrar det dagliga arbetet med läs- och skrivundervisningen samt ta reda på hur lärarna motiverar sittarbetssätt. Med detta som utgångspunkt ville vi ha svar på följande frågeställning: Vilka teorier och metoder ligger till grund för lärarna läs och skrivundervisning?· Hur motiverar lärarna sitt arbetssätt?·Vi valde att göra en kvalitativ fallstudie där observation samt intervju kombinerades genomtrianguleringsmetoden. Resultatet av studien har visat att lärarnas arbetssätt med läs- och skrivinlärningenvarierar i mycket hög grad. Varierande var även lärarnas förmåga att redogöra för de teoretiska utgångspunkteroch metodval som ligger till grund för undervisningen, samt kunna motivera sitt arbetssätt. Lärarnas kunskaperom olika teorier och metoder skilde sig åt avsevärt. Vi anser att det är viktigt att som lärare ha ett reflekterandearbetssätt och göra medvetna metodval. Andra yrkeskårer måste ständigt uppdatera sig och vi menar att det ärlärarnas ansvar att göra samma sak. Genom att ta del av forskning och fortbildning höjs lärarnas professionalismoch status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)