Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Vikten av barns och ungdomars delaktighet är centralt i samhällsinsatser och forskning, samtidigt som avsaknad av mätmetoder av upplevelsen lyfts fram. Syftet med denna c-uppsats har varit att genomföra en undersökning av intellektuellt funktionsnedsatta barns och ungdomars upplevelser av social delaktighet utifrån deras perspektiv, dvs. barnets perspektiv samt att undersöka om mätverktyget Pict-O-Stat är en adekvat metod att använda för att mäta upplevelsen av delaktighet. Delaktighetsbegreppets komplexitet belyses och det är med perspektivet ”Den sociala delaktigheten i vardagslivet” som frågeställningen undersöks. Metoderna har varit en kvantitativ enkätundersökning där Pict-O-Stat används som mätverktyg och Pict-O-Stathandledarnas upplevelse av hur funktionellt mätverktyget är, genomförs med ett hermeneutiskt förhållningssätt genom en studie med öppna frågor. Verksamheterna som undersökningen genomfördes i är korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Barnen och ungdomarna tillhör LSS-personkrets 1, vilken omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd (inklusive Aspergers syndrom) och de var mellan 5-21 år. Materialet var begränsat, då få medgivande från föräldrar inkom. Sammanfattningsvis visade undersökningen att graden av upplevd delaktighet varierar samt att komplexiteten i begreppet gör det oklart vad delaktighet är. Resultatet belyser mätverktyget Pict-O-Stats möjligheter och begränsningar samt understryker behovet av framtida forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)