Jämförelse mellan generaliseringsverktyg i ArcGIS Pro och FME Desktop

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Matilda Garli; [2020]

Nyckelord: kartografi; generalisering; ArcGIS Pro; FME;

Sammanfattning: Vid framställning av småskaliga kartor från storskaliga kartor behöver de kartografiska objekt som kartan utgörs av generaliseras för att den ska förbli läsbar. Historiskt har generaliseringen och urvalet vid skapandet av kartor utförts av kartografen när kartan ritats, men i dag kan generaliseringen göras automatiskt för att effektivisera generaliseringsprocessen. Automatisk generalisering är en avancerad process där flera algoritmer behöver användas för att generaliseringen ska efterlikna den en kartograf gör vid ritandet av en karta. Flera olika geografiska informationssystem och andra programvaror erbjuder möjligheten att automatiskt generalisera kartobjekt vid kartframställning, vilket är nödvändigt när stora datamängder ska generaliseras, men få jämförelser har gjorts mellan olika programvarors generaliseringsverktyg. Syftet med detta examensarbete är att jämföra och utvärdera verktyg för automatisk generalisering av kartobjekt i programvarorna ArcGIS Pro och FME Desktop. Det som undersöks och jämförs är hur verktygen i de båda programvarorna skiljer sig, om tidsåtgången vid användningen av verktygen är olika och hur resultatet efter generalisering av byggnader och vägar ser ut i de båda programvarorna. Resultatet från jämförelsen kan användas av kommuner eller olika länders nationella lantmäterier och kartverk vid valet av programvara för generalisering, eller vid generalisering av webbkartor. Tre typer av generaliseringsmetoder som kan användas på kartobjekt och som undersöktes vid jämförelsen av de två programvarorna i denna studie är förenkling, utjämning och sammanslagning. Vid digital och automatisk förenkling av linjer används förenklingsalgoritmer, vilka tar bort brytpunkter från linjens geometri för att förenkla den. Vid utjämning används utjämningsalgoritmer, vilka flyttar på brytpunkter i linjens geometri för att göra den mjukare. När sammanslagning av polygoner görs vid digital och automatisk generalisering grupperas först flera mindre polygoner ihop baserat på avståndet mellan dem, för att sedan ersättas av en enda större polygon. De data som i jämförelsen generaliserades i de båda programvarorna var vektordata från GSD-Fastighetskartan och från Karlstads kommuns baskarta. Resultatet från generaliseringen sammanställdes genom att antal brytpunkter, väglinjer och byggnadspolygoner samt byggnadsarea före och efter generalisering beräknades. Tidtagning gjordes på processerna i de båda programvarorna och programvarornas olika verktyg och respektive verktygs parametrar sammanställdes och jämfördes. Resultatet från jämförelsen visar att FME Desktop saknar möjligheter att tunna ut vägnätverk. Förenkling av väglinjer tar längre tid att genomföra i ArcGIS Pro och skillnaderna mellan det kvantitativa resultatet i båda programvarorna är liten, medan det finns några betydande skillnader i det grafiska resultatet, där topologin förändras efter förenkling i FME Desktop. De grafiska skillnaderna mellan utjämning av vägarna i de båda programvarorna anses vara obetydliga, men eftersom de utjämnade väglinjerna i ArcGIS Pro följer originallinjen närmre kan det medföra färre spatiala konflikter med kartobjekt i andra kartlager. Förenkling av byggnader anses inte lämpligt att göra med de verktyg som finns tillgängliga i FME Desktop. Det finns både för- och nackdelar med att göra sammanslagning av byggnader i FME Desktop istället för i ArcGIS Pro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)