Säsongsbetonade organisationer – Ses vi igen nästa år? : En kvantitativ studie om individuella motivationsfaktorer i säsongsbetonade turistverksamheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Bakgrund: Att rekrytera rätt person till rätt plats är en utmaning och att göra en felrekrytering kan vara kostsamt. Därför är det av stor vikt att utföra ett välarbetat rekryteringsarbete i syfte att försöka hitta den kandidat som kan matcha organisationens behov bäst. Föreliggande studie behandlar rekrytering inom säsongsbetonad turistverksamhet och har inriktningen åter-rekrytering. Att kunna åter-rekrytera personal från tidigare säsonger har en stark ekonomisk fördel i att det leder till minskade rekryterings-, introduktions- och utbildningskostnader som medföljer en lägre personalomsättning. Att kunna åter-rekrytera personal från tidigare säsonger gör även att organisationen får tillbaka kompetens gällande arbetsuppgifter som blir en strategisk fördel för organisationen. Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter som finns för att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet. Metod: Då denna studies syfte är att identifiera och förklara vårt problemområde baseras studien på en kvantitativ metod. För att kunna identifiera faktorer och förklara för vilka drivkrafter som ligger bakom återvändande till säsongsbetonad turistverksamhet har vi valt att göra en fallstudie på en sådan verksamhet. Studien är baserad på en enkätundersökning riktad till återvändande säsongspersonal utförd i en säsongsbetonad verksamhet. Resultat och slutsats: Studien visar att alla de undersökta fyra dimensioner av motivationsfaktorer visat indikation för att vara motiverande för återvändande säsongspersonal. Det har i föreliggande studie framkommit att motivationsfaktorer är individuella men studien har kunnat påvisa hur viss majoritet av respondenterna ändå motiverats av samma eller liknande motivationsfaktorer. Vidare kan konstateras att traditionella motivationsteorier kan behövas kompletteras med dessa fyra dimensioner för att kunna förklara vad som motiverar individer i att återvända till säsongsbetonad turistverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)