Patientdelaktighet i geriatrisk vård sett ur vårdpersonals perspektiv

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Charlotte Tulloch; [2007-01-08]

Nyckelord: Patientdelaktighet; Vårdpersonal;

Sammanfattning: Leg Sjuksköterska

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)