Snömätningsanalys för utveckling av vårflodsprognosering i Vängelsjöns delavrinningsområde

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

Sammanfattning: För att ta fram vårflodsprognoser används idag en hydrologisk modell, HBVmodellen, som används operationellt både i Sverige och i andra länder för att ta fram tillrinningsprognoser. Ett av problemen med dessa prognoser är dock att de ofta har felaktigheter i beräkning av tillrinningsvolymer. I den här studien undersöks Vängelsjöns delavrinningsområde. Ett prognosområde där HBV-modellens tillrinningsprognos tidigare gett stora volymfel. Rapporten undersöker därför om det går att korrigera den operationella modellens snömängd genom snödjupsobservationer, för att ta fram mer tillförlitliga vårflodsprognoser. I rapporten har snödjupsobservationer och densitetsmätningar från Vattenregleringsföretagen (VRF), tillsammans med snödjupsobservationer från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), analyserats för att se om de kan användas för att förbättra tillrinningsprognosen för Vängelsjöns delavrinningsområde. Studien visar att det finns potential till att använda snödjupsobservationer för att minska osäkerheter i tillrinningsprognosen för Vängelsjöns delavrinningsområde. Det bästa resultatet gavs genom att använda tre stationer från SMHI tillsammans med två stationer från VRF. Resultatet för dessa fem stationer gav ett volymfel i uppmätt vattenekvivalent på 6 %, 7 %, 22 % och 17 % för mars månad perioden 2014-2017, vilket gav en markant förbättring mot det modellerade prognosvärdet med volymfel på 40 %, 77 %, 24 %, och 49 % för samma period.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)