Att leva med kvarvarande urinkateter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

Kvarvarande urinkateterisering i form av KAD eller suprapubiskateter är en vanlig behandlig vid olika problem med urinvägarna.  Författarna har i en systematisk litteraturstudie med innehållsanalys som metod haft som syfte att belysa erfarenheter hos människor som levt med kvarvarande kateter under en längre tid. Vi har sett att bristen på kunskap om dessa människors erfarenheter och livsvärld är ett omvårdnadsproblem som kan innebära ett lidande för dessa människor. Huvudresultaten är att livet med kateter kan ge erfarenheter av både negativ och positiv art. Erfarenheter vi valt att lyfta fram har delats in i fyra kategorier och är främst av vardaglig karaktär. Detta innebär bland annat underlättande och hämmande erfarenheter i sociala sammanhang. Vi har även sett att kunskap och information påverkar det dagliga livet. Slutsatsen är att det går att lära sig leva med en kvarvarande kateter, men att det tar tid. Det är nödvändigt med mer omvårdnadsforskning på detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)