En studie om eventuella negativa eller oönskade effekter hos personer som genomgått en psykologisk behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Den psykiska ohälsan ökar stadigt i omvärlden, därav genomgår fler människor psykologiska behandlingar för att öka sitt välmående. Den tidigare forskningen har uppvisat att negativa effekter i samband med en psykologisk behandling existerar. Syftet med genomförandet av studien var att undersöka om det fanns negativa eller oönskade effekter hos personer som genomgått någon evidensbaserad psykologisk behandling samt att undersöka vilka de mest förekommande oönskade effekter var hos den rekryterade gruppen. Studien genomfördes genom en enkätstudie med totalt 63 deltagare (M = 33 år, SD = 8.4, åldersspann 20 - 57 år,67% kvinnor). Instrumentet som användes var The Negative Effects Questionnaire med 32 påståenden, vilka utgör en sex faktorsmodell (symptom, kvalitet, beroende, stigma, hopplöshet och misslyckande). Instrumentet mäter huruvida deltagarna upplevt att behandlingen lett till några negativa eller oönskade effekter. Resultatet på frågeställning A ”Vilka är de mestförekommande biverkningarna hos den rekryterade gruppen?” visar att den mest rapporterade negativa effekten var “känner du dig sorgsen”. Resultatet från frågeställningen B ”Finns det könsskillnader i medelvärden av faktorerna hos NEQ?” visar att kvinnor generellt rapporterat fler biverkningar jämfört med männen. Studien går i linje med tidigare forskning och svarar på samtliga frågeställningar. Studiens låga antal deltagare (N = 63), och dess bekvämlighetsurval gör att studien inte kan generalisera sitt resultat. Spridningen blir inte lika omfattande och representativ som den hade varit med en större urvalsgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)