Motivationsklimat som moderator i relationen mellan perfektionism och prestationsångest: : En kvantitativ studie på damfotbollsspelare i division 1

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka (a) sambanden mellan perfektionism, motivationsklimat och prestationsångest, samt (b) hur motivationsklimatet modererar styrkan i relationen mellan perfektionism och prestationsångest. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen genomförts via ett bekvämlighetsurval. Totalt deltog 92 damfotbollsspelare som var aktiva i division 1, åldern på  deltagarna var mellan 15–30 (M = 20.84, SD = 3.64). Fem hypoteser skapades utifrån studiens två syften och har testats genom en korrelationsanalys och två modereringsanalyser, vidare har det fastställts att resultatet delvis stämmer överens med hypoteserna. Resultatet av korrelationsanalysen rapporterade ett positivt signifikant samband mellan perfektionistiska strävanden och prestationsångest. Vidare rapporterar resultatet ett positivt signifikant samband mellan perfektionistiska bekymmer och prestationsångest. Ytterligare visade resultatet en positiv korrelation mellan resultatorienterat motivationsklimat och prestationsångest, medan uppgiftsorienterat motivationsklimat visade ett icke signifikant samband med prestationsångest. Den första modereringsanalysen rapporterade att uppgiftsorienterat motivationsklimat modererar styrkan i relationen mellan perfektionistiska bekymmer och prestationsångest, däremot rapporterades ingen modererande effekt gällande att resultatorienterat motivationsklimat påverkar styrkan i relationen mellan perfektionistiska bekymmer och prestationsångest. Den andra modereringsanalysen rapporterade att varken uppgift- eller resultatorienterat motivationsklimat modererar relationen mellan perfektionistiska strävanden och prestationsångest. Resultatet belyser vikten av att ta hänsyn till psykosociala aspekter i damfotboll för att atleten ska löpa mindre risk att uppleva prestationsångest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)