Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. Om det faktum att kvinnor får barn faktiskt leder till dessa löneskillnader, så innebär det inte bara att män och kvinnor har olika lön, men också att kvinnor som har barn och kvinnor som inte har barn har olika lön. Detta är studiens syfte, alltså att undersöka om en kvinnas lön påverkas negativt av att hon får barn. För att kontrollera detta jämförs lönen mellan kvinnor med barn och kvinnor utan barn. Vidare så studeras även om lönen för kvinnor med barn påverkas olika mycket beroende på hur många barn hon har. Detta formuleras till två frågeställningar; ”Finns det en genomsnittlig skillnad i lön mellan kvinnor som har barn och kvinnor som inte har barn?” och ”Finns det genomsnittliga skillnader i lön beroende på hur många barn kvinnor har?”. För att kunna besvara dessa frågeställningar har olika teoretiska perspektiv använts, nämligen humankapitalteorin samt rational choice theory. Båda dessa förklarar olika tänkbara aspekter av varför en kvinnas lön skulle påverkas negativt av att hon skaffar barn. Vidare har även tidigare forskning som beskriver “The Wage Penalty of Motherhood” använts genomgående i studien, för att ge ytterligare eventuella förklaringar till att kvinnor med barn har en lägre lön. Studien använder en kvantitativ ansats med ett sekundärt datamaterial från Levnadsnivåundersökningen år 2010. Med detta datamaterial har regressionsanalyser genomförts, för att kunna studera sambanden mellan kvinnor, barn och lön. Resultatet visar, i motsats till tidigare forskning och teorier, ett positivt samband mellan att ha barn och lön, och även ett positivt samband mellan antalet barn och lön.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)