”Men asså demokrati, jag vet inte hur jag ska förklara det men typ att alla, typ, får vara med. Eller, ja jag vet inte.” : BF-elevers upplevelse av en demokratisk värdegrund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Elever som utbildas inom Barn- och fritidsprogrammet har ett viktigt kommande uppdrag somansvariga för demokratifostran enligt läroplanen. Att de också undervisas om demokratiskvärdegrund i utbildningen gör denna målgrupp extra intressant att undersöka. Syftet med dennastudie är att undersöka hur elever på Barn- och fritidsprogrammet upplever utbildningen föroch genom en demokratisk värdegrund som den uttrycks i kursplaner och läroplanen. Utifråntvå teoretiska perspektiv, demokrati genom deliberativa samtal och demokrati som socialhandling har eleverna intervjuats i fokusgrupper. Genom en fenomenologisk analysmetod harfyra övergripande teman utkristalliserats, grundläggande värden, delaktighet och inflytande,ställningstaganden och ansvarstaganden. I relation till de teoretiska perspektiven omdeliberativa samtal och demokrati som social handling framträder också berättelsen omvänskapens betydelse för demokratiskt förhållningssätt. Studiens resultat bekräftar tidigareforskning om deliberativ undervisning inom yrkesprogrammen. Studiens resultat kan användasför att diskutera undervisning för och genom demokratiska arbetsformer, framförallt av läraresom undervisar inom pedagogik och pedagogiskt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)