Informella och formella informationsvägar -en studie av sex företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Frågeställning: Hur hanterar företag sina informationsvägar utifrån ett informellt respektive formellt perspektiv? Har företag av olika storlek olika sätt att hantera sina informationsvägar? Syfte: Vårt primära syfte är att undersöka om teorin (som vi tolkat den med formella respektive informella informationsvägar) motsvarar verkligheten. Ett sekundärt syfte är att beskriva de mönster som där framkommer och eventuellt ge tips till företagen utifrån teorin. Metod: Då vi använder oss av den deduktiva metoden vill vi undersöka om de teorier vi funnit och framför allt de tolkningar vi gjort av dem, motsvarar verkligheten. Vi har gjort en kvalitativ studie med djupintervjuer . Slutsatser: Genom empirin från intervjuerna med våra företag skapar vi en bild av dessa företag utifrån förutsättningarna för formalitet från deras organisationsstrukturer, den nuvarande formaliteten i deras ledning och vilken nivå av formalitet som kan krävas av företaget för att driva deras strategier. Vi har genom våra teorier gett tips om vilka strategier de skulle kunna välja i framtiden för att ha en mer jämn gång av formalitet respektive informalitet genom företaget. Dock är det viktigt att påpeka att vårt arbete kan användas för att skapa en mer likformad organisation, ledning och strategi, inte som universalmedel för framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)