Innovation från flera perspektiv – Att säkerställa framtida utveckling i en snabbföränderlig värld

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning: Försäkringsmarknaden står inför förändringar, där digitalisering, kundbehov och konkurrenssituation är exempel på dessa förändringar. Dessa förändringar upplevs till viss del redan nu, men de spås påverka marknaden i stor utsträckning inom den närmsta tiden. Innovation blir ett verktyg för organisationer att använda sig av för att möta dessa förändringar. Forskning från 1900-talets början har definierat innovationsteorier som i stor utsträckning baserats på tillverkande industrier, där forskning gällande innovation inom tjänstesektorn är begränsad. Forskare brottas med begreppet innovation, där senare forskning visar på att innovationsarbete skiljer sig mellan organisationer, där organisationens unika karaktärsdrag påverkar förutsättningarna för innovationsarbete. Syftet med denna studie är att studera innovationsarbete i tjänsteföretag genom att undersöka medarbetares föreställningar om innovation samt synen på förutsättningarna för innovation i ett försäkringsbolag. Syftet är vidare att utifrån tidigare forskning diskutera hur bolaget kan organisera kring innovation. Studien är av kvalitativ karaktär och har tillämpat en tolkande ansats. Fallstudien som utförts baseras på den studerade organisationen och det empiriska materialet har samlats in genom 28 intervjuer med anställda utspridda över flera enheter och avdelningar i organisationen. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en empiristyrd tematisk analysmetod, där resultatet visar på att innovation är ett multi-dimensionellt begrepp som måste utvärderas utifrån organisationens egna förutsättningar för att kunna användas som verktyg att möta framtida förändringar. Föreställningar och förutsättningar för innovation i en organisation påverkar innovationsarbete både positivt och negativt, där slutsatsen dras att innovationsarbete i den studerade organisationen bland annat skulle gynnas av en uttalad strategi, en målsättning, ett syfte, anpassade processer, tillägnade resurser och kompetensutveckling. Det skulle öka möjligheterna för framgångsrikt innovationsarbete i den studerade organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)