Betydelsen av sportaktiviteter för ungdomars internaliserade problem

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Psykisk ohälsa har blivit allt mer uppmärksammat i Sverige och de senaste 10 åren har en 100 % ökning skett. Att utöva sport som fritidsaktivitet är mycket vanligt i Sverige. 80% av alla ungdomar har någon gång deltagit i någon form av sportaktivitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur sportaktivitet påverkas ungdomar internaliserade problem. De tre internaliserade som valdes i denna studie var depressiva symptom, misslyckande förväntningar och dålig självkänsla. Tidigare forskning visar att självkänslan ökar vid ett aktivt sportande, depressiva symptom minskar vid ett aktivt sportande medan misslyckande förväntningar och sport aktivitetens betydelse var ett mycket begränsat forskningsområde. Vi undersökte högstadieelever vid två tillfällen med ett års mellanrum. De var 14 år gamla vid första tillfället. Resultaten från denna studie visade att självkänslan ökade, depressiva symptom och misslyckande förväntningar minskade hos ungdomar som idrottade jämfört med de som inte idrottade. Studien fokuserade även på att dela in ungdomarna i fyra grupper där vi hade ungdomar som inte idrottade vid något av de två tillfällens, de som idrottade vid båda tillfällens, de som idrottade vid första men inte vid det andra tillfället, och slutligen hade vi ungdomar som inte idrottade vid första tillfället men som gjorde det vid andra tillfället. Som slutsats visade studien att sportaktivitet påverkar ungdomars internaliserade problem och att det inte är viktigt hur mycket ungdomarna idrottar utan om de gör det eller inte. Mer betydelsefullt, vi fann att avsaknad av sportaktiviteter vid första tillfället predicerade ökningar i dåligt självförtroende och ökningar i misslyckande förväntningar från det första till det andra tillfället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)