Normbrytande reklam - En kvalitativ studie av reklamkampanjer som har fått etiketten normbrytande reklam

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Denna studie undersöker reklamkampanjer som i artiklar har fått etiketten normbrytande reklam. Med en semiotisk bildanalys har jag undersökt innehåll och utformning i kampanjerna och genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med upphovsmännen bakom kampanjerna har jag undersökt strategin. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för den reklam som fått etiketten normbrytande reklam för att vidare kunna diskutera vad som präglar reklamutvecklingen. Resultatet tyder på att den normbrytande reklamen innehåller olika människor som representeras på ett icke-stereotypt sätt och att kampanjerna uppmanar till samhällsförändring. Vidare är strategin att spegla samhället, företagets värderingar och att vara intressant. Den normbrytande reklamen verkar ha samma grundprinciper som annan reklam men hur man utformar reklamen för att uppfylla grundprinciperna skiljer sig från annan reklam. Detta beror på vad upphovsmännen har observerat hos konsumenterna vars beteende skapar principer som påverkar reklamutformningen. Utifrån studien finner jag en ny princip som råder och präglar reklamutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)