Patientens upplevelser av att få palliativ vård i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Cirka 80 procent av det totala antalet människor som dör i Sverige behöver palliativ vård. Majoriteten av människor som är i behov av palliativ vård vill få den i hemmet. Kunskap om patientens behov och upplevelser hjälper en sjuksköterska att utföra bästa möjliga palliativa vård. Vilket ökar patientens välbefinnande och förbättrar livskvaliteten. Syfte: Litteraturstudie syfte var att beskriva patientens upplevelser av att få palliativ vård i hemmet. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie inkluderande 9 vetenskapliga kvalitativa studier. En integrerad analys i 3 steg har utförts. Resultat: Författarna har identifierat 4 huvudkategorier: att hantera förändring i livet, stöd till välbefinnande, känsla av trygghet, social kontakt och sällskap. Huvudkategorin: att hantera förändring i livet består av två underrubriker att hantera den vardagen och att bekämpa stereotypt tänkesätt. Den andra huvudkategorin: stöd till välbefinnande består av två underrubriker fysiska välbefinnande och psykiska välbefinnande. Slutsats: Resultatet i de olika studierna visade att palliativ vård inte kan utföras enligt fasta rutiner utan varje patient har olika behov och vården ska utföras efter det. Ökad kunskap om patientens behov och upplevelser kommer att hjälpa en sjuksköterska att utföra högkvalitativ personcentrerad palliativ vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)