Konstruktion pågår : Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Konstruktion pågår – Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer Studiens syfte var att undersöka vilken typ av socialt arbete som bedrevs på en utvald socialtjänst gällande våld i nära relationer. Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie med en kvalitativ ansats. För att samla in empiriskt material har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med socialarbetare anställda på den utvalda socialtjänsten varav samtliga hade erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer. Resultatet analyserades med hjälp av tidigare forskning och utifrån socialkonstruktionism som teori samt med ett genusperspektiv. Studien visade att det finns en otydlighet kring hur arbetet ska bedrivas inom socialtjänsten, samtliga intervjupersoner hade liknande syn på fenomenet våld i nära relationer men det var i huvudsak magkänslan som avgjorde huruvida de skulle ställa frågor kring våld. Studiens slutsats är därför att arbetet med våld i nära relationer är under konstruktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)