Energieffektivisering genom ombyggnad : Med hjälp av VIP-Energy

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Värmex AB där vi har haft Anders Ericsson som handledare, och Peter Hansson (Sweco) som handledare från skolan, Kungliga tekniska högskolan i Haninge.

Idag är energianvändningen i flerbostadshus en stor fråga att ta itu med, och för varje byggnadsprojekt skall en energideklaration som visar mängd köpt energi göras. Vi strävar idag efter att minska energianvändningen i flerbostadshus med 50 % till 2050. I denna analys beskriver vi vilka åtgärder man kan ta an för att minska just energianvändningen i ett specifikt flerbostadshus belägen i kommunen Nacka i Stockholm.

Då denna byggnad stått från år 1949 utan större underhållning har det visat sig att byggnaden står över BBRs krav gällande energianvändning (90 kWh/m2), och stor anledning är klimatskalet. Källor visar även att delar av klimatskalet så som fasad etc. bör ändras inom 30 år efter det att det byggts, vilket inte har gjorts.

Vi har genom en programvara, VIP-Energy valt att utföra denna analys. Med hjälp av offentliga handlingar från stadsbyggnadskontoret så som plan – sektion – fasadritningar har vi mätt nödvändiga mått som vi knappat in i programmet. Även information som byggnadsmaterial, läge på byggnaden och uppvärmningssystem har varit nödvändiga. Jämförelse mot BBRs krav har gjorts automatiskt i programmet och det är sådan slags information vi utgått ifrån. 

Då vi i denna analys valt att fokusera på klimatskal där tak, golv, väggar, fönster och dörrar ingår visar resultatet att lägre u-värden på byggnadsdelar bidrar till lägre energianvändning. Studier visar att ca 35 % av värmeförlusterna är via fönster, och detta överensstämmer med byggnaden som denna analys är baserad på. Som lösning till detta har vi valt att byta fönster till 2-glas fönster med isolleruta vilket har betydligt lägre u-värde än de vi har idag. Vi vill även förbättra karmen och fogen kring fönstren för att minska transmissionsförlusterna och eventuella drag i bostäderna, vilket i sin tur leder till bättre komfort och skönare atmosfär. Detsamma gäller yterdörrarna som behöver bytas för att hålla värmen inne. Utvändig isolering i ytterväggen bidrar även med förbättringar kring u-värde och energianvändning.

Originalhuset visade att byggnadens genomsnittliga U-värde ligger på 0,656W/m2K och energianvändningen ligger på 96 kWh/m2 per år. Enligt BBRs krav för äldre byggnader ska u-värdet ligga på 0,400W/m2K och energianvändningen på 90kWh/m2 per år. Energibalansberäkningen visar nya värden på byggnaden, vilket är totala u-värde på 0,409 W/m2K samt energianvändningen på 64 kWh/m2.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)