Bergåsa Station

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Författare: Jimmy Magnusson; [2011]

Nyckelord: Bergåsa; Karlskrona; kollektivtrafik; trafikplanering;

Sammanfattning:

Denna uppsatts är ett kandidatarbete på programmet för Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola och omfattar 15 hp. Uppsatsen genomförs under utbildningens tredje år. Uppsatsen undersöker hur problem och konflikter med konflikter vid hantering av olika sorters trafiksystem på samma plats har skapat en problematisk trafiksituation i Bergåsa. Vilka aktörer som bidragit till att dessa konflikter uppstått undersöks, och hur dessa aktörer även begränsar platsens framtida utveckling. Detta genomförs genom en teknisk och historisk studie av platsen, kopplat till en analys av aktörernas påverkan på processen. Därefter undersöks hur Karlskrona kommun avser hantera platsens problem i framtiden, och hur kommunen planerar att hantera problem på liknande platser i staden. Den problematik som undersöks här liknar förutsättningarna i Bergåsa med olika trafiksystem i konflikt. Dessa två platser är något mindre komplexa och har färre element att hantera än Bergåsa, men bidrar ändå till ökad kunskap. Detta följs av ett förslag till ny utformning, ett förslag som tar hänsyn till den problematik på platsen som uppmärksammats och de restriktioner områdets aktörer skapar. Förslaget presenteras i skiss och plan. Avslutningsvis förs en diskussion om platsens restriktioner och utvecklingsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)