Motivera elever till ökad kommunikation i engelska som andraspråk : Vad är framgångsrikt i klassrummet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Detta arbete är en kunskapsöversikt över hur lärare kan motivera sina elever att hitta viljan attprata engelska i klassrummet med hjälp av sina engelsklärare. Syftet med denna studie är attta reda på vad forskningen säger om vilka metoder som är framgångsrika att använda iklassrummet, och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: “Hur motiverar engelskläraresina elever att hitta viljan att prata engelska i klassrummet? samt “Vad är framgångsrikt attanvända i klassrummet? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har visystematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om ämnet. Våracentrala begrepp i kunskapsöversikten är följande: engelska som andraspråk, WTC (Viljan attkommunicera), lärandemetoder, klassrumsmiljö och motivation.Vårt resultat mynnade ut iåtta stycken tematiserade underrubriker: WTC (Viljan Att Kommunicera), de sex faktorernasom påverkar språklärares WTC, kommunikationsstrategier, lärandemetoder, klassrumsmiljö,lärarkompetens, motivation/demotivation och elevinflytande. Vi kommer i vårtexaminationsarbete II att samla in empirisk data om hur elever i mellanstadiet årskurs 4-6undervisas i att prata engelska i klassrummet. Vi kommer med hjälp av intervjuer ochobservationer med både lärare och elever samla in ett underlag om vad de anser vara deviktigaste komponenterna i att finna motivation i att lära sig prata engelska i klassrummet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)