Geographic Profiling: A scientific tool or merely a guessing game?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Geografisk profilering har blivit en av de mest kontroversiella och moderna metoderna som används under brottsutredningar i nuläget. Framgången och tillförlitligheten av metoden är ett debatterat ämne inom forskningsvärlden. Den här studien ämnar att undersöka huruvida geografisk profilering är ett användbart verktyg för Polisen. Syftet med studien är att analysera hur väl metoden fungerar som ett verktyg och komplement till en brottsutredning samt om geografisk profilering är användbart inom bostadsinbrottutredningar. Genom att skapa en systematisk litteraturöversikt och utföra nyckelpersonsintervjuer fann författaren att geografisk profilering fungerar som ett utmärkt komplement till utredningar. Resultatet visade att de geografiska profileringsprogrammen inte alltid är mer framgångsrika än andra metoder inom området men att de oftast är konsistenta i tillförlitligheten. Resultatet visade även att metoden är användbar inom bostadsinbrottutredningar så länge profilen är gjord ordentligt och utav en utbildad analytiker. Studiens slutsats är att geografisk profilering är mycket mer än bara en gissningslek och kan identifiera gärningsmän om analysen är gjord av en erfaren utredare. Detta resultat diskuteras senare i studien, samt valet av metod och möjligheter för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)