Interaktionen mellan religionsvetenskap och naturvetenskap i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Sarah Sörsäter; [2018]

Nyckelord: religion; vetenskap; läroplan; undervisning;

Sammanfattning: Interaktionen mellan religion och vetenskap har genom tiderna tagit sig olika uttryck. I dag kan de tyckas vara varandras motpoler och hamnar därför ofta i konflikt. Denna kunskapsöversikt har som syfte att sammanställa och analysera hur innehållet av temat religion och vetenskap i Gy11 har påverkats av tidigare läroplaner. Resultatet visar att 1965-års läroplan och 60-talets religionsfilosofiska debatt har påverkat skrivningarna i Gy11 och att klassrummet har en sekulärt hållen utgångspunkt som onekligen formar undervisningen i ett ”vi” och ”dem” tänk. Kunskapsöversikten har även som syfte att ge förslag på och analysera fruktbara undervisningsmetoder som motverkar ett konflikt-perspektiv i ämnet religion och vetenskap. Gy11 öppnar upp för att en jämförelse mellan religion och vetenskap inte behöver göras med naturvetenskapen utan kan med fördel göras gentemot andra vetenskapliga discipliner. Ett förslag är därför att en sådan jämförelse kan göras mellan teologi och juridik då dessa discipliner har många likheter och juridik skulle kunna betraktas som dess sekulära motpol. Vidare presenteras fyra olika modeller och perspektiv – konflikt, självständighet, harmoni och komplexitet – som kan fungera som utgångspunkten i undervisningen för att visa på olika synsätt på ämnet. Till sist vänder jag blicken mot USA för att förstå hur skoldebatten i religion och vetenskap där påverkar och till viss del reproduceras i vår svenska skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)