Stärka självkänslan eller tråkträna? En intervjustudie om hur skrivning kan stimuleras vid skrivsvårigheter i år 1-6

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anna Fröjd-jåtby; Heidi Johansen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Arja KostiainenExaminator: Yvonne KarlssonRapport nr: HT18-2910-279-SLP610Nyckelord:specialpedagogik, skrivsvårigheter, sociokulturellt, fenomenografi, formulera, framgångsrika, didaktiska tillvägagångssättSyfte:Syftet med studien var att undersöka speciallärares variation av uppfattningar om hur skrivning kan stimuleras för elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift i årskurserna 1–6.De centrala frågeställningarna var: Vilken syn på skrivning beskrivs? Hur definieras begreppet elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift? Vilka didaktiska tillvägagångssätt anses framgångsrika ur ett specialpedagogiskt perspektiv?Teori:Studien har haft sina teoretiska utgångspunkter i ett sociokulturellt perspektiv där språk och samarbete är grundläggande vid inlärning. För att belysa resultatet ur ett specialpedagogiskt perspektiv användes relationellt respektive punktionellt perspektiv. Metod:Till föreliggande studie valdes en kvalitativ metod inspirerad av fenomenografi. Det genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med speciallärare. Materialet från intervjuerna analyserades och kategoriserades likt den fenomenografiska analysmetoden.Resultat:Ur resultatet i studien framträdde variationer i både synen på skrivning, definitionen av elever som möter svårigheter att formulera sig i skrift samt framgångsrika didaktiska tillvägagångssätt för elever som möter svårigheter med att formulera sig i skrift. Det framkom att förmågan att uttrycka sig i skrift är viktig för att kunna delta i dagens samhälle. Studien visade också på att orsaker till svårigheter med skriften kan bero på flera olika faktorer, vanligast var fonologiska svårigheter. De tre mest framträdande framgångsrika didaktiska tillvägagångssätten var att stärka självkänslan, skapa motivation och arbeta mod

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)