Förskollärares syn på och arbetssätt med högläsning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Lisa Lundberg; [2022]

Nyckelord: Förskola; högläsning; språkutveckling; arbetssätt;

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka förskollärares intention med högläsning, arbetssätt relaterat till högläsning i förskolan samt de utmaningar som förskollärare kan uppleva med högläsning. Studien vill även undersöka hur förskollärare upplever att högläsning bidrar till barns språkutveckling. Studien utgick från en kvalitativ metod och fenomenografi valdes som teoretisk utgångspunkt. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare i norra Sverige. Det insamlade materialet har bearbetats, tolkats och analyserats och utifrån analysen skapades fyra kategorier med utgångspunkt från studiens forskningsfrågor. Kategorierna benämns som: syftet med högläsning, arbetssätt, högläsning och språkutveckling och slutligen utmaningar i arbetet med högläsning. Resultatet visar att förskollärarna använder sig av olika arbetssätt och syften relaterat till högläsning. Det är framträdande i resultatet att förskollärarna upplever att högläsning är en språkutvecklande aktivitet däremot visar det sig att högläsning inte alltid används till språkutvecklande syften. Förskollärarna upplever utmaningar i arbetet med högläsning i förskolan som begränsar hur ofta högläsning sker i verksamheterna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)