Erfarenheter hos personer med Multipel skleros om hur psykisk ohälsa påverkar deras dagliga aktiviteter eller ADL. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/bakgrund: Multipel skleros [MS] är en kronisk inflammatorisk neurologisk sjukdom som medför till en mängd olika symptom, både fysiska som trötthet och nedsatt rörlighet samt emotionella som depression. Detta kan reducera den fysiska- och  kognitiva funktionen vilken kan begränsa dagliga aktiviteter som exempelvis sysselsättning och egenvård. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter hos personer med MS om vilken betydelse psykisk ohälsa har för deras dagliga aktiviteter eller ADL. Metod: Litteraturstudiens metod utgick från de nio stegen av Polit & Beck (2021) där relevanta vetenskapliga artiklar inom ett specifikt område sammanställs. Urvalsprocessen bestod av tre steg. Tio artiklar inkluderades varav sju artiklar var med kvantitativ design och tre artiklar med kvalitativ design. Artiklarna hämtades från databaserna CINAHL och PSYCINFO. Innehållet i artiklarna bearbetades och tre teman framkom som presenterades i resultatet.  Resultat: Resultatet redovisades i tre olika teman som beskriver vilken betydelse psykisk ohälsa har bland dagliga aktiviteter och ADL hos personer med MS. Dessa teman var svårigheter i arbetssituation, funktionsnedsättningens betydelse i vardagen och svårigheter i sociala sammanhang. Slutsats: Depression var det tillståndet som framhävde resultatet mest och visade sig vara den mest påverkande faktorn till begränsningar i dagliga aktiviteter och ADL bland personer med MS

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)