Den fysiska miljöns inverkan på patientens hälsa under sjukhusvistelse - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Hälsa (HAL)

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa hur den fysiska miljön inverkar på patienters hälsa under sjukhusvistelse. Författarna valde att avgränsa den fysiska vårdmiljön till det som avser den inifrån upplevda byggnadens miljö för medicinsk vård och omvårdnad inom sjukhus. Det vill säga arkitektur, design och estetik, ljus och ljud. I studien användes Florence Nightingales omvårdnadsmodell som teoretisk referensram. Studien var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Fem artiklar och en avhandling granskades som inspiration av Forsberg och Wengströms innehållsanalys. De databaser som användes för att leta artiklar var referensdatabaserna PubMed, SweMed och ScienceDirect, vidare sökning genomfördes i fulltextdatabaserna Academic Search Elit och ELIN. Författarna kom fram till att den fysiska vårdmiljön inverkar på patientens hälsa inom följande områden: arktitektur, design och estetik, ljus och ljud.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)