Viljan att åka tillbaka : En studie om motivation och lojalitet hos svenska repeaters

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att tillföra kunskap och förståelse för resenärers motiv till att återbesöka en destination upprepade gånger samt förstå hur de utvecklar lojalitet gentemot den platsen. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Nio respondenter deltog i semistrukturerade intervjuer som berörde deras erfarenheter och känslor kring resvanor. Som teoretisk utgångspunkt har sammanställningar utformats utifrån den tidigare forskningen som grund för analys av empiriskt material. Push- och pull-faktorer presenteras inledningsvis, som därefter följs av en modell om lojalitetsutveckling. Som stöd tilllojalitetsutvecklingsmodellen presenteras en tillitsutvecklingsteori. Slutligen tillämpas lojalitetskategoriseringar som gör det möjligt att placera en respondents lojalitet i två olika kategoriseringar. En analys av det insamlade materialet påvisade att beroende på vilket intresse en individ har kan resemotivationen skilja sig från person till person. Mat och klimat var båda motiverande faktorer för respondenterna att åka tillbaka. Majoriteten av respondenterna ansåg även att kunskapen om destinationen motiverade dem till att fortsätta åka tillbaka då denna gav en känsla av att vara hemma på semestern samt att de kan då koppla av på en gång. Studiens resultat visade även att lokalbefolkningen hade stor påverkan när det gäller respondenternasutveckling av lojalitet gentemot destinationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)