Ungdomars osäkerhet inför gymnasievalet : En studie av ungdomars gymnasieval under pågående Covid-19-pandemi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Paulina Johansson Lundblad; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det här är en studie vars syfte är att öka kunskapen om elevers gymnasieval under en pågående pandemi och särskilt hur stor osäkerhet de känner och vad som påverkar dem i sina val. I studien ges en bakgrund om ungdomars övergång till gymnasieskolan med avseende på olika faktorers påverkan, vilken vägledning de fått samt det som Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver som handlingshorisont. Utifrån en enkätstudie i samtliga klasser i årskurs 9 på en högstadieskola kunde elevernas uppfattning om gymnasievalet analyseras och kategoriseras. Det utmärkande i studien är att eleverna efterfrågar mer information om gymnasiet. Det beror bl.a. på restriktioner pga. Covid-19-pandemin som orsakade uteblivna gymnasiebesök. Om antalet felval är större för den här gruppen av ungdomar återstår dock att se när dessa ungdomar gått en tid på sin nya utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)