Vikten av att vänja sig: en kvalitativ studie om yrkesverksamma musikers upplevelser av tinnitus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att skapa en fördjupad och nyanserad bild av hur yrkesverksamma musiker uppfattar och känner inför tinnitus som fenomen, och de potentiella konsekvenser som tinnitus skulle kunna ha i olika aspekter av livet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta professionella musiker. En tematisk analys genomfördes, och fem övergripande teman med tio underkategorier identifierades. Resultatet visade att acceptans och praktiska hjälpmedel var viktiga copingstrategier. Unga musiker tycktes vara mer riskmedvetna än äldre musiker. Tinnitus upplevdes begränsande av deltagarna, men ingen uttryckte allvarlig ohälsa eller tankar på att sluta med musik. Tinnitus var föremål för samtal bland musiker, men endast på ett ytligt plan. Tinnitus orsakade som mest lidande i ett inledande skede, för att sedan minska i obehag över tid. Diskussionen belyste coping, hjälpsökande beteende, social diskurs och generationsskillnader utifrån aktuell forskning. Slutsatsen var att tinnitus påverkar musiker både fysiskt och psykiskt, även utanför arbetet. Framtida studier bör undersöka musikers copingstrategier och psykiska hälsa i relation till tinnitus, och prioritera de musiker som tvingas avsluta sina musikkarriärer på grund av tinnitus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)