Effektiva emballage - En studie ur ekonomisk och ekologisk hålbarhetssynvinkel för EUR-pall och DACA:s plastpall

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Frida Nilsson; Johan Olsson; [2014-09-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vi lever i en värld där handeln mellan länder ökat kraftigt och blivit mer global. Avstånden som varor transporteras har blivit allt längre. På grund av förändringarna i världshandeln har efterfrågan på fler och längre transporter skapats. Till följd av detta har den ökande trafiken en allt större negativ inverkan på natur och människa, både globalt och regionalt, genom exempelvis buller och utsläpp av koldioxid. Idag står lastbilen för den största inverkan av transportsektorns miljöpåverkan. Studie har haft till syfte att fylla i luckor i forskningen genom att utreda och jämföra EUR-pall och DACA:s plastpall utifrån deras användningscykel. Vi jämför de två pallarna utifrån deras användningsområde samt genom ett antal viktiga parametrar. I supply chain har lastpall en viktig roll och det är därför betydelsefullt att verksamheter utreder vilken typ av lastbärare de är i behov av. Det finns en fara i att ta emballage förgivet då dess funktion har stort inflytande i hela supply chain, exempelvis vid transport, lagerverksamhet och returflöde. För att besvara syftet med uppsatsen har det vetenskapliga förhållningssättet varit hermeneutiskt med en kvalitativ undersökningsmetod. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med ett antal respondenter med olika erfarenhet kring lastpall. Målet med intervjuerna var att få en bred och djup förståelse om olika aktörers erfarenhet av EUR- och DACA-pall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)