Språk, lärande och kommunikation i arbetsplatsförlagt lärande : En fenomenologisk studie av handledares och andraspråkselevers upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att skapa en bild av den potential för tillägnande av språk och kunskap som finns inom arbetsplatsförlagt lärande (apl) i vård och omsorg. Vi vill undersöka hur handledare och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med språk och lärande inom ramen för apl samt identifiera de strategier handledare använder för att bidra till en utveckling av språket jäms med övrigt lärande. Studien genomfördes med djupintervjuer av två informantgrupper; tio handledare och tretton andraspråkselever. I vårt resultat framkom olika exempel på hur handledning organiseras, planeras och genomförs. Vi kunde, ur både elev- och handledarperspektiv, identifiera olika strategier för hur handledning utformas men även hur olika kommunikationsstrategier fungerar som verktyg i arbetet med att förstå och göra sig förstådd. Det framkom bland annat att andraspråkseleverna upplevde skillnader mellan icke utbildade och utbildade handledare. Det framkom även att elever och handledare har en samsyn kring vad bra handledning innebär. När det gäller medvetenhet om hur man kan arbeta med språket i det arbetsplatsförlagda lärandet skiljer sig informantgrupperna åt. Handledarna ger en nyanserad bild av språkutvecklande arbetssätt medan andraspråkseleverna inte tycks medvetna om att och hur ett sådant arbete sker. En slutsats är att samarbete och samplanering mellan arbetsplats och skola är viktigt och att som apl-plats samarbeta med ett fåtal utbildningsaktörer/skolor kan vara en väg till bra resultat. Vid analys av våra djupintervjuer ser vi exempel på hur ett aktivt språkutvecklande arbete bedrivs ute i de i undersökningen ingående verksamheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)