Ursprung: okänt : Virkningens utveckling i Sverige fram till 1900-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Pia Sandgren; [2009]

Nyckelord: crochet; textile history; virkning; textil historia;

Sammanfattning: Detta arbete har två syften. Det ena syftet är att beskriva virkningens utveckling i Sverige från de först kända föremålen fram till 1900-talets början. Det andra syftet är att initiera forskning inom den textila tekniken virkning. Med utgångspunkt i dessa syften har jag arbetat utifrån följande problemformuleringar. När har tekniken virkning börjat användas och hur kan den ha uppstått? Hur har virkningen utvecklats? Vilka termer har använts för att beskriva tekniken? Hur har virkningen varit ansedd under den undersökta perioden? Min ansats har varit hermeneutisk och arbetet är utfört i form av en kvalitativ och deskriptiv litteraturstudie. Det innebär att jag har tolkat texter kring tekniken virkning för att sedan begränsa och strukturera urvalet. Arbetet visar på att virkning är en, i förhållande till andra textila tekniker, ung teknik. Tidigare har tekniken tidigast kunna dateras till slutet av 1700-talet. En virkad pung hos Kungliga Myntkabinettet med dateringen 1693 gör att jag vill korrigera dateringen till 1600-talet. Det är osäkert hur tekniken virkning har uppstått, två teorier är att tekniken ska ha sitt ursprung i påtning eller tambursömmen. Arbetets ståndpunkt är dock att en kombination av påtning och tambursöm är ett troligare ursprung. Det är i samband med industrialiseringen av Europa som virkningen växer fram som teknik. Det kan förklaras med en ökad garntillgång och billigare virkbeskrivningar. Vidare belyser arbetet den flora av termer som de första virkbeskrivningarna innehåller. Avslutningsvis behandlas virkningens anseende med utgångspunkt i den debatt som pågick vid slutet av 1800-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)