Uppföljning av betydande miljöpåverkan av planer och program : fallstudie av Umeå kommuns uppföljningsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: För att uppnå en mer miljöanpassad fysisk planering upprättas miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:er) för planer som kan antas leda till betydande miljöpåverkan. MKB:n är ett dokument som beskriver de miljökonsekvenser som en plan kan ge upphov till och fungerar som ett beslutsunderlag för att integrera miljöhänsyn i planbestämmelserna. Processen att ta fram en MKB kallas miljöbedömning och regleras i den svenska miljölagstiftningen. I lagstiftningen finns krav på att den som antagit planen ska följa upp den faktiska miljöpåverkan som planen gett upphov till. Uppföljningen ska ske efter att planen genomförts och omfatta all betydande miljöpåverkan. Det saknas idag tydliga riktlinjer om hur uppföljningen ska genomföras, och många av landets kommuner lyckas inte leva upp till de lagstiftade kraven. Detta kandidatarbete syftar till att studera hur Umeå kommun arbetar med att följa upp betydande miljöpåverkan från detaljplaner och hur kommunen uppfyller de lagstiftade kraven angående uppföljningen. Metoder som används är en litteraturstudie som bland annat behandlat lagtexter och myndighetsskrifter, en fallstudie av fyra av kommunens MKB:er samt intervjuer med anställda på Umeå kommun. Resultatet visar att uppföljningen behandlas mycket lite i de studerade miljökonsekvensbeskrivningarna och att det praktiska uppföljningsarbetet hittills endast omfattat två av kommunens detaljplaner. I rapporten diskuteras hur väl kommunen uppfyller kraven i lagstiftningen och hur uppföljningen kan organiseras för att täcka alla detaljplaners betydande miljöpåverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)