”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. Det empiriska underlaget grundar sig i sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med kvinnojoursarbetare i Göteborg med omnejd. Vi utgick ifrån ett emotionssociologiskt perspektiv för att undersöka emotioner och hur de hanteras där emotionellt lönearbete var en grund. Vidare använde vi oss av copingteorin för att beskriva ytterligare sätt att hantera emotioner. För att genomföra analysen använde vi oss av en tematisk innehållsanalys som utmynnade i relevanta teman som fångade återkommande resultat som besvarade syfte och frågeställning. Vi kom fram till att det finns flertalet emotioner som uppkommer på kvinnojour för den professionella. Hur de uttrycks är bundet till normer och förväntningar inom organisationen och samhället i stort. Emotioner hanterades genom medvetna och omedvetna strategier samt individuellt och kollegialt. Emotioner från arbetet påverkade privatlivet och den professionellas vardag som hanterades bland annat genom aktivism och livsval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)