Kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Livmoderhalscancer är en gynekologisk sjukdom vilken påverkar kvinnors livskvalitet. För att utveckla förståelse för kvinnors vårdbehov, är det viktigt att sjuksköterskor tar ansvar för att främja kvinnors hälsa. Sjuksköterskor behöver ha kompetens att utgå ifrån individens livsmiljö samt bemöta kvinnor på ett individuellt sätt vilket baseras på personcentrerad vård.  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer. Metod: En litteraturöversikt har genomförts enligt Fribergs beskrivning. Underlaget till resultatet utgörs av tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Databaserna Cinahl complete och PubMed användes. Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudteman: Behov av att hantera förändringar i vardagen; Behov av stöd, kunskap och information; Behov av stöd för att kunna hantera sina känslor samt Behov av stöd gällande sexualitet och närhet.  Slutsats: Utifrån litteraturöversikten konkluderas att kvinnor som lever med livmoderhalscancer haft begränsade resurser på grund av kulturella aspekter, kunskap samt att sjuksköterskan tar hänsyn till den sociala aspekter för att påvisa samband mellan kvinnors upplevelser, livsmiljö samt främja kvinnors hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)