Hur skapas taktisk kompetens : En kvalitativ studie av begreppet taktisk kompetens i dess militära tillämpning

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Författare: Anders Landewall; [2014]

Nyckelord: Krig; taktik; kompetens; taktisk kompetens;

Sammanfattning:

Uppsatsen studerar hur olika dimensioner av kompetens i ett dynamiskt samspel kan leda till militär taktisk framgång. En konkretisering av begreppet taktisk kompetens ger bättre förutsättningar att reflektera över- och styra utvecklingen av taktiskt tänkande och utövandet av taktik. Taktisk kompetens uttrycks i en teori om kompetensplattformar som en dynamik mellan kunskap, motivation och förmåga att tillämpa där krig betraktas som en duell mellan aktörernas kompetensplattformar. Visioner beskrivs som viktiga för att inrikta verksamheten och inhämta ny kunskap och uppsatsen diskuterar även risken för kompetensfällor då erfarenhetshanteringen är bristfällig och motivation att inhämta ny kunskap saknas. Med hjälp av svensk doktrins beskrivning av krigföringsförmåga och härtill kopplade konceptuella- och moraliska faktorer operationaliserats ovanstående dynamik och prövas i en militär kontext. Konceptuella faktorer, i form av bl.a. doktriner, bryts ned till befintlig kunskap och vision. Förmåga att tillämpa behandlas som både övningsmönster och erfarenhetshantering. Motivation kopplas till moraliska faktorer och bryts ned till personalens inre- och yttre motivation, sammanhållning och ledarskap men även ledningens syn på förändringar. Uppsatsen innehåller även ett försök att definiera begreppet taktisk kompetens:

En vilja och förmåga att flexibelt lösa militära taktiska problem genom tillämpning av ändamålsenliga kunskaper samt en förmåga att inrikta verksamheten på ett sätt som medför att helt ny kunskap kan implementeras. Miljön där detta skall kunna ske dimensioneras av krigets krav där friktioner och duellen med motståndaren utgör viktiga element.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)