Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. Syftet med denna studie är att se vilka brister som finns i deras nuvarande arbetssätt för planering samt vad dessa brister leder till med målet att ta fram förslag på hur dessa brister kan motverkas och uppskatta vad effekten blir. Fallföretagets problemområden: Planeringsmetoder och följden av de nuvarande metoderna. Isolationen mellan fallföretagets avdelningar. Bristen på insikt i sin egen kapacitet. En komplex planeringssituation till följd av en produktion med många delprocesser och mycket variation. Efter analys av insamlad data och deras nuvarande metoder så har förbättringsförslag tagits fram för att fallföretaget ska göra rätt med planeringen från start istället för att ständigt förändra produktionsplanen. Detta uppskattas leda till en ökning av leveransprecisionen till 70-80% samt en sänkning av kapitalbindningen med 35-40%.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)