Modern sponsring i svenska idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur effektivt sponsringsarbete organiseras

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Viktor Månsson; Elin Piel; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur man kan arbeta effektivt med sponsring i en idrottsorganisation. Det centrala i vår studie är att hitta nyckelfaktorer för hur idrottsorganisationer kan organisera sitt arbete med sponsring. • Hur organiserar man en idrottsförening för att kunna arbeta effektivt med sponsring? • Vilken arbetsform är bäst lämpad för sponsring i svenska idrottsföreningar? • Vilka kunskaper krävs för att maximera nyttan av sponsring inom svenska idrottsföreningar? • Vilken sponsringsform är bäst lämpad för svenska idrottsföreningar? • Hur går man tillväga för att skapa och upprätthålla en framgångsrik kontakt mellan sponsor och idrottsförening? Metod Vi har i vår studie använt oss av en metoden Grundad Teori, som är lämplig för att finna ny kunskap. Vår studie är av kvalitativ art. Vi har baserat studien på intervjuer med sju personer som arbetar med sponsring på företag och inom idrottsvärlden. Förhållandet var fyra från företagsvärden och tre från idrottsvärlden. De data vi erhållit har vi behandlat och kategoriserat in i olika kluster. Genom att göra detta kan vi urskilja mönster som vi för en diskussion kring och drar slutsatser utifrån. Resultat och slutsatser Vi har funnit att sponsringsarbetet med fördel planeras och leds som en egen enhet inom organisationen. Genom att låta de som arbetar med sponsring arbeta parallellt med hela föreningen kan de nå och arbeta på alla nivåer. Ett alternativ för de föreningar som har en omfattande ekonomisk verksamhet är att bilda ett Idrotts AB som kan skapa resurser för arbetet med sponsring. Det har också visat sig att genom att utvärdera resultatet av sponsorsatsningar kan idrottsföreningen ge, förutom en bättre service, återkoppling mot i förväg uppställda mål. Att koppla sin sponsring till ett projekt har en rad fördelar. Studien visar att det är lättare att marknadsföra ett projekt likt en elitsatsning eller en tävling gentemot en förening eller ett förbund. Sponsring är en komplex verksamhet, och för att kunna arbeta med sponsring på ett framgångsrikt sätt och maximera nyttan för både sponsor och idrottsföreningen krävs kunskaper om modern sponsring. Det krävs även kunskaper inom försäljning, ekonomi, juridik och projektledning. Självklart är det mycket begärt att besitta alla dessa kunskaper men för att bedriva sponsringsarbete och kunna skapa en helhet och utnyttja alla de möjligheter som finns inom sponsring krävs en grundläggande förståelse och kunskap inom dessa ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)