En likvärdig förskola : En kvalitativ studie om förskollärare och rektorers arbete för att skapa en likvärdig förskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: I vår studie vill vi bidra med kunskap om hur rektorer och förskollärare arbetar för att skapa en likvärdig förskola. I läroplanen för förskolan finns det inga konkreta riktlinjer om hur arbetet ska gå till för att skapa en likvärdig förskola för alla barn. Skolverket (2021) skriver att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning, lika kvalité och utbildningen ska verka kompenserande mot hemmet. I läroplanen (2018, s. 7) står att läsa att ” i samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. Studien behandlar rektorers och förskollärares syn på arbetet mot en likvärdig förskola. Genom intervjuer med fyra förskollärare och två rektorer har vi försökt få svar på våra frågeställningar: Vilka möjligheter med att arbeta mot en likvärdig förskola beskrivs i förskollärarnas och rektorernas utsagor? samt Vilka utmaningar med att arbeta moten likvärdig förskola beskrivs i förskollärarnas och rektorernas utsagor? Studien har använt delar av Sven Perssons (2015) rapport om likvärdig förskolan som ett teoretiskt verktyg. Resultatet i vår studie visar att rektorer och förskollärarna strävar efter att utbildningen ska utgå från barnens förutsättningar och behov men att utmaningar finns såsom ökade barngrupper, tidsbrist och personal med otillräcklig utbildning. Sammanfattningsvis visar studien att arbetet mot en likvärdig förskola ska utgå ifrån barnens förutsättningar och ge barnen möjlighet att utforska och utvecklas. Enligt Persson (2015, s. 16) ska personalen på förskolan lägga stor vikt vid att skapa pedagogiska relationer med barnen där personalens utbildningsnivå blir betydelsefull för att uppnå en god kvalité på utbildningen. Samarbetet med vårdnadshavare gör det möjligt för personalen på förskolan att skapa bättre förutsättningar utifrån barnens intresse .Det är ledning och huvudmän som har det största ansvaret att skapa förutsättningar åt personalen på förskolan så att de kan skapa en hög kvalité på utbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)