Probiotika som förebyggande och lindrande behandling mot Clostridium difficile i samband med antibiotikabehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Antibiotikabehandling kan medföra gastrointestinala besvär hos patienter. En vanlig orsak till detta är bakterien Clostridium difficile som normalt kan återfinnas i tarmfloran. Vid antibiotikabehandling kan flera av tarmflorans goda bakterier slås ut vilket kan resultera i att C. difficile växer till sig och genom toxiner ge gastrointestinala besvär. Detta kan orsaka patienter onödigt lidande och kostar hälso- och sjukvården mycket pengar årligen. Probiotika består av levande mikroorganismer och det finns teorier om att dessa kan ha en positiv inverkan på tarmfloran genom stabilisering av den samt förhindrar överväxt av C. difficile i floran.   Syfte: Syftet var att undersöka om behandling med probiotika kan förebygga C. difficile infektion och/eller lindra gastrointestinala besvär orsakade av C. difficile i samband med antibiotikabehandling.  Metod: Beskrivande litteraturöversikt. Litteratursökning gjordes i CINAHL och PubMed. Elva randomiserade kontrollerade studier utgjorde resultatet i litteraturöversikten efter att ha genomgått en kvalitetsgranskning. Resultat: En statistisk signifikant skillnad gällande förebyggande av C. difficile fanns i tre av de elva inkluderade studierna. Probiotika som symtomlindring mot C. difficile visade på en signifikant skillnad avseende diarré och lösa avföringar i fyra studier med signifikant fler fall i kontroll- än interventionsgrupperna. Andra symtom som undersöktes i sammanlagt sju studier var utspänd buk, buksmärta, illamående, kräkning och flatulens. Slutsats: Litteraturöversikten påvisade att probiotika i vissa fall kan ha effekt mot infektion orsakad av C. difficile i samband med antibiotikabehandling. Effekten visar sig i form av lindrande effekt på vissa gastrointestinala besvär. Litteraturöversikten kunde dock inte påvisa tillräcklig evidens på grund av varierande resultat i de inkluderade artiklarna. Det gör att probiotika i nuläget inte är aktuellt för implementering inom sjukvården i samband med antibiotikabehandling för att förebygga eller lindra infektion av C. difficile. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)